[av_one_full first min_height=" vertical_alignment=" space=" custom_margin=" margin='0px' padding='0px' border=" border_color=" radius='0px' background_color=" src=" background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation=" mobile_display="]

[av_textblock size=" font_color=" color=" custom_class="]

בית ספר שש-שנתי מיטבי – מהרעיון של היום למציאות של מחר

מתווה זה מציג את הרעיונות והעקרונות המנחים את רשת בתי הספר השש-שנתיים של מכון ברנקו וייס ואת דרכי הפעולה הפדגוגיות שלה, מביא דוגמאות ליישומם בבתי הספר של הרשת ומציע סולמות להערכה עצמית בתחומי הפעולה השונים.

מתווה זה מיועד לכל איש ואשת חינוך באשר הם, ולאנשי רשת בתי הספר של ברנקו וייס במיוחד. הוא יכול לשמש קובעי מדיניות חינוכית, מנהיגים חינוכיים ואנשי שטח וביצוע. הוא יכול להתוות עקרונות פעולה ודרכי ביצוע לעוסקים בחינוך ולשמש ככלי להערכה עצמית של יישומם בפועל.

ביצירתו שותפים מורים ומנהלים, מפקחים, נציגי משרד החינוך, אנשי השטח ואנשי המטה, האנשים שנוגעים בחינוך מידי יום ויש בהם החזון והרצון להשתפר ולהצטיין מתוך האמונה כי הידע נמצא בתוך השדה החינוכי.

עקרונות הפעולה הפדגוגיים של הרשת

עקרונות הפעולה הבאים מתייחסים לכל באי בית הספר: תלמידים והוריהם, הצוות החינוכי על כל דרגיו, עובדי המִנהל והאחזקה. בכל בתי הספר השש-שנתיים באים לידי ביטוי ארבעה עקרונות מרכזיים המובילים את כל העשייה הבית-ספרית:

1. ארגון לומד – כל באי בית הספר לומדים

2. הכלה – התייחסות מותאמת לכל באי בית הספר

3. פדגוגיה מבוססת הוראה ולמידה לשם הבנה

4. מעורבות ואחריות חברתית כלפי הקהילה שבה פועל בית הספר וכלפי החברה הישראלית כולה
[/av_textblock]

[/av_one_full]

כניסה למערכת